చిత్రలేఖనం ఎలా ఒక కళో…
కవిత్వం,సాహిత్యం ఎలా ఒక కళో…
శిల్పకళ ఎలా ఒక కళో…
కుల,మత,ప్రాంత రహితంగా
సమాజాన్ని ఒక అందమైన శిల్పంలా తీర్చిదిద్దే
శక్తిగల రాజకీయం కూడ ఒక కళే!!
ఆ కళనే ఆయుధం చేసుకొని వస్తున్న కళాకారుడే

” జనసేనాని “

వసంత్ కొమ్ముల